College gemeente Rucphen stelt concept Woonvisie 2020 – 2024 vast

Woonvisie 2020 – 2024
Een passend en betaalbaar woningaanbod voor met name starters en senioren. Om hieraan te voldoen wil de gemeente Rucphen verdeeld over de vijf kernen 500 woningen bouwen. Deze ambitie staat centraal in de Woonvisie 2020-2024.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept van deze Woonvisie vastgesteld. In zijn vergadering van 11 december neemt de gemeenteraad er een besluit over.

Concept ter inzage
Lees hier de concept-woonvisie >>> Woonvisie_Rucphen_2020-2024

Grote vraag naar betaalbare woningen
“De vorige Woonvisie was in 2013 opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Na de crisis is de woningmarkt nu volop in beweging. Hoogste tijd dus om het beleid voor volkshuisvesting bij te stellen”, aldus wethouder Martien de Bruijn. “Er is een grote vraag naar betaalbare woningen. Met name aan koopwoningen tot een prijs van € 300.000,=. Daarom gaan we de komende jaren 500 woningen bouwen. Het gaat dan om sociale huurwoningen en koopwoningen. In totaal gaat het om 100 sociale huurwoningen en 50 woningen voor geliberaliseerde huur. Ook komen er 350 nieuwbouwwoningen bij, verdeeld over de vijf kernen. Het gaat hierbij zowel om koopwoningen in het goedkopere segment als om duurdere woningen”, legt De Bruijn nader uit.

Andere uitdagingen
“Mensen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat staat ook omschreven in onze Toekomstvisie. In de Woonvisie besteden we daarom ook aandacht hoe we kunnen bijdragen om mensen langer thuis te laten wonen. Ook gaan we inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. In de woonvisie gaan we ook in op de mogelijkheden om mensen met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen (vergunninghouders, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) in aanmerking te laten komen voor passende huisvesting. Als gemeente gaan we het via stimuleringsregelingen ook aantrekkelijk maken om te investeren in onderhoud en verbetering van de woning” besluit De Bruijn.

De nieuw Woonvisie geeft de richting aan van het volkshuisvestingsbeleid voor de komende vier jaar. Het vormt ook het toetsingskader voor initiatieven op het gebied van de volkshuisvesting.

Veel inbreng van inwoners en externen
De woonvisie is tot stand gekomen in samenspraak met veel betrokken samenwerkingspartners. Dit zijn de ontwikkelingsgroepen uit de kerkdorpen, Thuisvester Huurdersvereniging, adviesraad sociaal domein, projectontwikkelaars, makelaars en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Daarnaast heeft het concept van de Woonvisie vanaf 26 september 2019 voor een periode van vier weken ter inzage gelegen. Ook konden inwoners meepraten over de Woonvisie tijdens inloopbijeenkomsten in de vijf kernen. Ook zijn er nog separaat gesprekken gevoerd met Thuisvester, de KBO’s en de huurdersvereniging.

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Nu op de radio:

Next on air:

Laden...

Laden

Laden…