HOOFDLIJNENAKKOORD GEMEENTE RUCPHEN “SAMEN VERDER BOUWEN”

We gaan als coalitie RVP, VVD en CDA samen verder
Samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven, verenigingen, professionele partners en ambtelijke organisatie bouwen we letterlijk en figuurlijk verder aan onze mooie gemeente. We gaan hun kennis en ideeën nog meer benutten. Dat vraagt ook iets van onze inzet. We kijken daarbij ook verder: wat betekenen de ambities voor nu en de toekomst.

De uitgangspositie is goed. We staan er financieel goed voor en er zijn voldoende buffers om risico’s op te vangen. We hebben een goed voorzieningenniveau. De vijf dorpen en het buitengebied liggen er over het geheel genomen goed bij. Een aantal ontwikkelingen maakt dat we niet achterover kunnen leunen. We kijken vooruit en gaan nog gerichter aan de slag met de opgaven.

Participatie versterken
We willen inwoners, bedrijven en verenigingen meer en beter meenemen in onze plannen. We bedenken aan de voorkant goed wie we op welke manier betrekken.
Initiatieven uit de samenleving ondersteunen we met raad en daad.

Regionaal samenwerken
Voordelen van regionaal samenwerken combineren we met de kracht van ons lokaal bestuur dat wordt ondersteund door een eigen, krachtige, zelfstandige ambtelijke organisatie.
We gaan voor een verbeterde afstemming met buurgemeenten over planvorming die elkaars grondgebied raken.

Veilige leefomgeving behouden
Het is goed wonen in Rucphen. En daar hoort een veilige leefomgeving bij. Het is voor ons een belangrijke taak om de veiligheid in de gemeente zoveel mogelijk te blijven garanderen.
We blijven actief samenwerken met buurtpreventie en politie. De BOA capaciteit zetten we effectief en efficiënt in.
We maken ons zorgen over de overlast en ondermijnende activiteiten en pakken deze aan. Samen met onze partners willen we hier zowel in preventieve als in repressieve zin uitvoering aan geven.

Verkeersveiligheid vergroten
Nu de omleiding bijna gereed is gaan we aan de slag met het onderliggende wegennet.
Hiermee weren we ongewenst (vracht)verkeer uit de dorpen en verhogen we de verkeersveiligheid. Daarnaast pakken we verkeersknelpunten aan.

Mobiliteit bevorderen
Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat
bestaande busverbindingen (inclusief de dorps bus) behouden blijven. Tevens maken we
ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur.

Ondernemerschap faciliteren
Voor een financieel gezonde gemeente is een grote mate van bedrijvigheid essentieel.
Bedrijvigheid die niet alleen zorgt voor werkgelegenheid van inwoners (ook uit de regio) maar tegelijkertijd een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de dorpen.
Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we op bestaande of daarvoor juiste locaties. We staan voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Daarbij is een duidelijk langetermijnperspectief van groot belang.
Er dient sprake te zijn van een goede balans tussen ondernemerschap en ontwikkelingen als duurzaamheid en klimaat.

Onderwijs goed huisvesten
De komende collegeperiode starten we met de eerste projecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In St. Willebrord wordt voor de Heilinde vernieuwbouw gerealiseerd. In Rucphen kijken we met de St. Martinusschool en Het Palet hoe we samen de huisvestingsvraag het beste kunnen realiseren. In Sprundel werken we aan de uitbreiding van De Vinkenbos. De huisvesting in de dorpen Schijf en Zegge komen op grond van het IHP in de volgende collegeperiode aan bod.
Voor de bekostiging van deze plannen vormen we een bestemmingsreserve.

Sterk maken voor vitale verenigingen
Verenigingen met al hun vrijwilligers zorgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen. Een goede samenwerking met de verenigingen is cruciaal. Wij maken ons daarom sterk voor een vitaal verenigingsleven. Bewegen, sporten en deelnemen aan culturele activiteiten is belangrijk voor iedereen.
Het houdt je gezond, zowel fysiek als mentaal. We willen dan ook dat iedereen kan deelnemen. Mensen die dat om wat voor reden dan ook moeilijk of niet kunnen, faciliteren we.

Slim investeren in accommodaties
We blijven investeren in sportaccommodaties en (sport)voorzieningen. Daarbij hebben we oog voor een goede spreiding over de vijf dorpen. De investeringen moeten in verhouding zijn met het aantal gebruikers.
We ronden de ontwikkelingen in de Binnentuin af.

Optimaliseren gebruik dorpshuizen
Elk dorp beschikt over een eigen dorpshuis. Doel ervan is activiteiten organiseren voor de samenleving in brede zin. Samen met betrokkenen optimaliseren we de exploitatie en het onderhoud en beheer van de dorpshuizen.

Voorzieningen faciliteren voor jong en oud
We creëren in overleg met de directe omgeving voldoende aantrekkelijke speelplaatsen binnen nieuwe wijken of nieuw her-in-te-richten wijken. Alle dorpen hebben groene, schone en veilige speelplekken voor kinderen. Voor volwassenen richten we openbare sport- en beweegplekken in.

Inzetten op groen
Groen is belangrijk voor de leefbaarheid. We geven uitvoering aan de beleidsplannen Groen R en BOOM.

Iedereen doet mee
Iedereen moet mee kunnen doen, niemand valt buiten de boot. We gaan daarbij ook uit van de zelfredzaamheid van inwoners. Uitgangspunt blijft dat de gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein uitgevoerd worden binnen de wettelijke normen.
Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk actief mee kunnen doen in hun eigen woonomgeving. Samen met alle betrokken partijen geven we invulling aan wonen en zorg, zo dicht mogelijk bij huis. Samen met onze partners zetten we ons nog meer in op preventie en integraliteit om de zelfredzaamheid te bevorderen en zwaardere en duurdere zorg te voorkomen.

Scholing is de basis
Kinderen moeten zich thuis voelen op school. We zorgen voor een veilige schoolomgeving.
We willen dat kinderen niet zonder diploma van school gaan. Samen met betrokkenen willen we dit realiseren.

Aandacht hebben voor armoede
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar ook een zaak van niet mee kunnen
doen in de samenleving. We staan een actief armoedebeleid voor.

Naar een gezonde generatie
We hechten belang aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners. In het lokaal Preventieakkoord hebben   we de krachten gebundeld om een stap te zetten naar een gezond en vitaal Rucphen. We voeren dit verder uit.

Naar een duurzame gemeente
Rucphen wil op termijn energie- en klimaatneutraal zijn. We volgen daarin het landelijk tempo. We geven uitvoering aan de Regionale Energiestrategie, de gemeentelijke visies op zonne- en windenergie en duurzaamheid en de Transitievisie warmte.
We richten ons in eerste instantie op zonne-energie. De windprojecten en de aanvragen hiervan komen eerst pas na 2030 mogelijk in beeld.

Bevorderen lokale binding
We zetten in op een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod. We gaan de komende periode nadenken voor wie, wat en waar we willen bouwen. Hierbij nemen we de regie in handen en actualiseren we de Woonvisie. We willen inwoners graag de mogelijkheid bieden om in de gemeente Rucphen te blijven
wonen of er naar terug te keren. Hiervoor creëren we voldoende mogelijkheden.
De kernen vormen het kloppend hart van de dorpen. We verkennen de mogelijkheden voor het optimaliseren ervan.

Huisvesten arbeidsmigranten en statushouders
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken bij onze bedrijven, en zijn nodig voor de economie. We zetten in op goede huisvesting voor deze doelgroep op de daarvoor meest geschikte locaties. We voldoen aan de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Hiervoor trekken we samen op met gemeenten in de regio.

Financiën
De begroting moet structureel op orde zijn. Daarbij hebben we blijvende aandacht voor
de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen.
We hanteren twee uitgangspunten. Ten eerste gaat bezuinigen voor lastenverzwaring.
Ten tweede hanteren we voor de OZB maximaal 2% verhoging per jaar.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Email

Laden...

Laden

Laden…